SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Zgodovina šole

V povojnem obdobju je Lesarska šola Maribor osemkrat menjala svoj naziv in štirikrat svoj sedež. Do leta 1974, dokler se ni preselila v novo šolo na Lesarski ulici 2,  je vselej gostovala pri kateri izmed srednjih šol.

1947 - 1948
Delovala je Strokovna nadaljevalna šola za lesno obrt s sedežem v Mladinski ulici, v stavbah klasične gimnazije in učiteljišča. Ravnatelj je bil gospod Ipavec. Dopoldne so učenci opravljali praktični del (običajno 4 ure) pri zasebnikih - mojstrih ali v podjetjih. Popoldne je bil teoretični pouk med 14. do 20. uro. Za izvajanje prakse je učenec na podlagi sklenjene pogodbe prejel nagrado, ki je leta 1948 znašala 120 din. Za ta denar si je lahko kupil baretko in kravato. Učenci so po dveh letih šolanja pridobili naziv industrijski mizar, po treh letih pa splošni mizar.
1948 - 1952
Spremenjeno ime šole je Šola za učence v gospodarstvu lesne stroke.
1950
Šola se preseli na Cankarjevo ulico V Mariboru, kjer je imela v popoldanskem času na razpolago štiri učilnice. Izvajala je programe mizar, pohištveni mizar, parketar, kolar, tapetnik, sodar.
1952 - 1953
Na šolo se vpiše prvi parketar. Šola je imela zaposlene tri stalne učitelje: Josip Turk je poučeval slovenščino in bil od leta 1950 ravnatelj, Cveto Šušteršič in Vojislav Stankovič. Število honorarnih učiteljev je dobro desetletje nihalo med štiri in trinajst. Novo ime šole med leti 1952 in 1961 je Vajenska šola za lesno stroko.
1959 - 1965
Šola deluje v prostorih Industrijsko-kovinarske šole pri Tovarni avtomobilov Maribor. Štiri lastne učilnice so prvič omogočale pouk v dopoldanskem času. Strokovne predmete sta poučevala Anton Likavec in Anton Sajko, splošne pa Ivan Bradač, ostali učitelji so bili zaposleni honorarno. Šolali so se le učenci lesnopredelovalne stroke s triletno učno dobo, tisti z dveletno so se šolali na Ptuju. Novo ime šole med leti 1961 in 1964 je Vajenska šola za lesno stroko.
1962 - 1963
Šola je z lastnim delom in skromnimi sredstvi zgradila in opremila šolsko delavnico na praznem podstrešju zgradbe IKŠ TAM. Šola je imela štiri stroje: dva kombinirana skobeljna stroja, stružnico in kolutni brusilni stroj.
1965 - 1966
Šola se s Tezna preseli v Strossmayerjevo ulico 15 v Mariboru, v prostore bivšega samostana, ki je bil last Elektrogospodarskega šolskega centra. Imela je tri učilnice, zbornico, kabinet, delavnico za površinsko obdelavo, skladišče in prostor za kompresor. Ostali delavniški prostori so bili oddaljeni sto metrov in so obsegali: eno strojno delavnico, tri ročne delavnice, skladišče za les in tri pisarne. Prostori so bili neustrezni, ker je bila stavba predvidena za rušenje. Šola se je zelo trudila opremiti šolsko delavnico in je kupila 15 strojev, 22 delovnih miz in 30 kompletov ročnega mizarskega orodja. Pestilo jo je pomanjkanje učbenikov za strokovne in splošne predmete.
1972
Izdelan je bil investicijski program za izgradnjo samostojne lesarske šole. Izdelali so ga Anton Likavec, Ferdo Rakuša in Ludvik Sedonja. Novo ime šole med leti 1970 in 1974 je Poklicna lesna šola Maribor.
1973
Podpisana je bila pogodba z RIS-om o sofinanciranju lesnega šolskega centra v Mariboru. Predvideno je bilo, da se v prvi fazi zgradijo prostori s štirimi učilnicami za 93 učnih mest, najprej za poklicno lesno šolo, kasneje pa za tehnično in za izobraževanje poklicev ozkega profila, ki so bili deficitarni. Če ustanovitelj ne bi priskrbel novih šolskih prostorov do šolskega leta 1975/76, šola ne bi smela več vpisovati učencev v 1. letnik.
Gradnja nove šole v letu 1973.
19.8.1974
Začetek selitve v nove prostore Lesarskega šolskega centra s sedežem na Lesarski poti oz. danes Lesarski ulici 2, v neposredni bližini podjetja Marles, ki je za izgradnjo šole odstopilo del zemljišča.
1979
Pričela se je gradnja druge faze. Šola je pridobila in opremila specializirane učilnice za kemijo, biologijo in fiziko ter učilnice za strokovne predmete.
1996 - 1997
Zanimanje za vpis v lesarsko šolo se je večal, tako da je šola v šolskem letu 1996/1997 prvič in obenem tudi zadnjič omejila vpis.
1999 - 2000
Staro šolo smo v celoti porušili in na njenem mestu zgradili novo zgradili novo, dvonadstopno, moderno in svetlo sobo. V tem času smo dve leti gostovali na Prvi gimnaziji Maribor ter Gimnaziji in Srednji kemijski šoli Ruše
2001 - 2002
Pričel se je pouk na novi šoli, čeprav je trajalo še skoraj celo leto, da je bila šola opremljena. V tem šolskem letu je začela delovati tudi Višja strokovna šola za lesarstvo.
2012 - 2013
Lesarska šola Maribor je bila za eno leto kot organizacijska enota priključena Šolskemu centru Maribor, nato pa je nadaljevala svojo samostojno pot.
2014 - 2015
Prvič vpisujemo v programa gozdar in gozdarski tehnik.
DOSTOPNOST
Scroll to Top