SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Dijaška skupnost

V skladu z 11. členom Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah mora šola zagotoviti osnovne pogoje (prostor in potrebne informacije) za delo skupnosti dijakov. Na naši šoli deluje Dijaška skupnost od leta 1996.

PREDSEDNICA šolske dijaške skupnosti: Lea Dogša, 3.A/GT
MENTOR: Benjamin Bernard, mag. inž. gozd.

Sestavljajo jo predstavniki oddelčnih skupnosti, ki izvolijo odbor dijaške skupnosti. 

Sestajamo se in odločamo na sestankih ob sredah, od 11.50 do 12.35. Sestanke vodi s strani dijakov izvoljeno predsedstvo dijaške skupnosti. Udeleži se ga vsaj po en predstavnik vsake oddelčne skupnosti. Ukvarjamo se s problemi, ki pestijo naše dijake. Organiziramo in prirejamo različne prireditve, predavanja, omizja in podobne dogodke.  

Učiteljski zbor, svet staršev in svet zavoda vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude dijakov, ki jih oblikuje dijaška skupnost.

DOSTOPNOST
Scroll to Top