SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

 • pravilniki
 • HIŠNI RED
 • OBRAZCI ZA DIJAKE
 • IZDAJA DUPLIKATA SPRIČEVALA
 • PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

pravilniki

INTERNI ŠOLSKI PRAVILNIKI

Dodajamo dopolnjena šolska pravila ocenjevanja za čas izobraževanja na daljavo.

Dopolnila Šolskih pravil o ocenjevanju znanja LŠ MARIBOR, Srednja lesarska in gozdarska šola – za čas izobraževanje na daljavo v šolskem letu 2019/2020 (izhodišča so Navodila  ZRSŠ za ocenjevanje znanja v času pouka na daljavo, Okrožnica MIZŠ z dne, 3. 4. 2020.) Dijake preverjamo in ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah, s Šolskim pravili o ocenjevanju znanja in v skladu z Dopolnili šolskih pravili o ocenjevanju znanja za čas izobraževanje na daljavo (v nadaljevanju dopolnila).

Dopolnila določajo merila za ocenjevanje na daljavo in sicer:

 • načela ocenjevanja;
 • oblike ocenjevanja;
 • popravljanje in dvigovanje ocen;
 • popravni/predmetni/dopolnilni izpiti.

Načela ocenjevanja

 • individualiziran in diferenciran pristop (glede na napredek, posebnosti, pogoje okolja in tehnične zmožnosti …);
 • načelo postopnosti: pred ocenjevanjem utrjevanje in preverjanje;
 • javnost ocenjevanja: predhodna seznanitev dijakov s kriteriji in oblikami ocenjevanja, pravočasna napoved ocenjevanja (najmanj en teden prej), vključevanje najmanj dveh dijakov pri ustnem ocenjevanju;
 • hranjenje dokazov (zapis o ustnem ocenjevanju, izdelek, sken/fotografija izdelka ali naloge, ocenjevalni obrazci …);
 • načelo zaupanja vseh sodelujočih v procesu ocenjevanja.

Oblike ocenjevanja

 • ustno (govorni nastopi, predstavitve, referati …prek SKY-pa, ZOOM-a…, VID Arnes,…);
 • pisno (spletni kviz, časovno omejeno reševanje nalog z videonadzorom, s časovno omejitvijo vračanja);
 • drugo: projektno delo, seminarske naloge, poročila, eseji, domače branje, dnevniki, video posnetki (vrednoteno po vnaprej sprejetih kriterijih s strani strokovnih aktivov), delo in odzivnost dijaka v času izobraževanja na daljavo.

Obvezno število ter popravljanje in dvigovanje ocen

 • Dijak v drugem ocenjevalnem obdobju pridobi vsaj eno oceno.
 • Negativno oceno lahko enkrat popravlja
 • V dogovoru z učiteljem lahko pridobi tudi možnost za dvigovanje ocene (upoštevata se obe oceni).
 • Popravljanje negativnih ocen in pridobivanje manjkajočih ocen za 1. ocenjevalno obdobje se nadomesti ali z ustnim ocenjevanjem, ki ga dijak opravi preko videokonference ali na drug način, ki ga določi učitelj v dogovoru z dijakom. Vse manjkajoče obveznosti se lahko združijo v eno ocenjevanje.
 • Če je dijak ob koncu pouka med dvema pozitivnima ocenama, se pri zaključni oceni upošteva njegovo sprotno delo oziroma sodelovanje pri pouku in izobraževanju na daljavo(oz. upoštevajo dogovori v aktivih).

Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti

 • Učitelj je avtonomen pri odločanju o popravnem izpitu.
 • Učitelj se lahko odloči za predmetni izpit pri dijaku, ki se je v času izobraževanja na daljavo odzval na manj kot 45 odstotkov zadolžitev.

ZAKONI NA PODROČJU SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

PRAVILNIKI NA PODROČJU SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

HIŠNI RED

OBRAZCI ZA DIJAKE

IZDAJA DUPLIKATA SPRIČEVALA

Za spričevalo oziroma obvestilo o uspehu, ki se izgubi ali poškoduje, uniči, odtuji oziroma ponaredi, šola na osnovi 36. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 59/2012) izda nadomestno javno listino. Izda jo v obliki izpisa iz evidence na podlagi vloge, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.

Spričevala ni treba preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije.

V primeru, da ste izgubili spričevalo oz. obvestilo ali se je le-to poškodovalo, uničilo ali odtujilo, pošljete ali prinesete v tajništvo šole Vlogo za izdajo izpisa iz evidence (dvojnika spričevala), ki jo najdete na tej povezavi .

Vlogi je treba obvezno predložiti dve potrdili:

 • o plačilu stroškov izpisa iz evidence,
 • o plačilu upravne takse.

BODITE POZORNI: oba stroška je treba poravnati ločeno – na različna transakcijska računa.

Kakšen je postopek za pridobitev izpisa iz evidence oz. dvojnika spričevala?

1. Poravnati morate upravno takso. Višino upravne takse določa Zakon o upravnih taksah in znaša 1,80 €. Poravnate jo na banki ali pošti (po tarifni št. 6; Zakon o upravnih taksah; UL RS št. 32/16, z dne 6. 5. 2016) Plačilo upravne takse se izvede z UPN obrazcem

Prejemnik:
MF UNPIS, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0110 0100 0315 637
Referenca: SI11 73253-7111002-60000_19 (manjkajoča številka pomeni število izpisov iz evidence)
Koda namena: GOVT; Namen: Izpis iz evidence – dvojnik spričevala

Pri referenci morate vstaviti manjkajočo številko, in sicer:

*ŠTEVILKA | NAMEN | ZNESEK

0001 | Za en izpis iz evidence | 1,80 €
0002 | Za dva izpisa iz evidence | 3,60 €
0003 | Za tri izpise iz evidence | 5,40 €
0004 | Za štiri izpise iz evidence | 7,20 €

2. Poravnati morate tudi stroške izpisa iz evidence. Stroške v višini 12,00 € za izdajo enegaizpisa iz evidence za izgubljeno spričevalo prav tako poravnate z UPN-obrazcem na banki ali pošti. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.

Prejemnik: 

Lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
IBAN: SI56 0110 0600 0045 225
Referenca: SI99
Koda namena: MSVC
Namen: Izpis iz evidence – duplikat

3. Vlogo za izdajo izpisa iz evidence oddate:

– na naslov Lesarska šola Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor;

– po e-pošti: dragica.sirc@lsmb.si;

– osebno v tajništvu šole, Lesarska ulica 2

4. Po četrtem odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – OPB2in dopolnitve ter spremembe) vam bomo na podlagi popolne vloge najkasneje v 15-ih dneh izdali izpis iz evidence.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

 • 2. A (SSI): od 17. 1. 2022 do 28.  1. 2022 – v obsegu 76 ur
 • 3. A (SSI): od 11. 1. 2022 do 28.  1. 2022 – v obsegu 76 ur
 • 4. B in C(PTI ): od 17. 1. 2022 do 28.  1. 2022 – v obsegu 76 ur
 • 1. Č (OL): od 17. 1. 2022 do 28.  1. 2022 – v obsegu 76 ur
 • 2. Č (OL): od 17. 1. 2022 do 28.  1. 2022 – v obsegu 76 ur
 • 1. B in C (M/G): od 19. 4. 2022 do 17.  6. 2022 – v obsegu 304 ure
 • 2. B in C (M/G): od 07.03. 2022 do   9.   5. 2022 – v obsegu 304 ure
 • 3. B in 3C (MIZ): od 01. 9. 2021 do 29.10. 2021 – v obsegu 304 ure
 • 3. C (GOZ): od 01. 9. 2021 do 29.10. 2021 – v obsegu 304 ure
DOSTOPNOST
Scroll to Top